Διαβάζετε το άρθρο...
Πολιτική

109 μέλη της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν τη σύγκλιση της πριν τη ψήφιση των προαοαιτουμένων


Featured Image -- 634Οι 109 κα­λούν την κυ­βέρ­νη­ση «να μην υπο­κύ­ψει στα εκ­βια­στι­κά τε­λε­σί­γρα­φα των δα­νει­στών», ενώ προει­δο­ποιούν ότι η συμ­φω­νία «δεν είναι συμ­βα­τή με τις ιδέες και τις αρχές της Αρι­στε­ράς».

Οι 109 κα­λούν σε άμεση σύ­γκλι­ση της ΚΕ. Ση­μειώ­νε­ται ότι παρά την σχε­τι­κή ομό­φω­νη από­φα­ση της ΠΓ, η ΚΕ δεν έχει, ακόμα, συ­γκλη­θεί.

Η θέση αυτή της πλειο­ψη­φί­ας των μελών της ΚΕ, απο­τε­λεί –με­τα­ξύ άλ­λων- μια απο­στο­μω­τι­κή απά­ντη­ση σε όσους βιά­στη­καν να ζη­τή­σουν πει­θαρ­χι­κά μέτρα κατά των βου­λευ­τών και στε­λε­χών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που τά­χθη­καν κατά της συμ­φω­νί­ας.

 

Rp

 

Ακο­λου­θεί το κεί­με­νο της δή­λω­σης και οι υπο­γρα­φές:

 

Στις 12 Ιου­λί­ου συ­ντε­λέ­στη­κε στις Βρυ­ξέλ­λες ένα πρα­ξι­κό­πη­μα που απέ­δει­ξε ότι στό­χος των ευ­ρω­παϊ­κών ηγε­σιών ήταν η πα­ρα­δειγ­μα­τι­κή εξό­ντω­ση ενός λαού που ορα­μα­τί­στη­κε ότι μπο­ρεί να ακο­λου­θη­θεί ένας άλλος δρό­μος πέραν και έξω από το νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρο μο­ντέ­λο της ακραί­ας λι­τό­τη­τας.

 

Ένα πρα­ξι­κό­πη­μα που στρέ­φε­ται ευ­θέ­ως ενα­ντί­ον κάθε έν­νοιας δη­μο­κρα­τί­ας και λαϊ­κής κυ­ριαρ­χί­ας.

 

Η συμ­φω­νία με τους “θε­σμούς” ήταν απο­τέ­λε­σμα απει­λών άμε­σου οι­κο­νο­μι­κού στραγ­γα­λι­σμού και συ­νι­στά ένα νέο μνη­μό­νιο με επα­χθέ­στα­τους και τα­πει­νω­τι­κούς όρους επι­τή­ρη­σης, κα­τα­στρο­φι­κό για τον τόπο και το λαό μας.

 

Αντι­λαμ­βα­νό­μα­στε τις ασφυ­κτι­κές πιέ­σεις που ασκή­θη­καν στην ελ­λη­νι­κή πλευ­ρά, παρά ταύτα θε­ω­ρού­με ότι το παλ­λαϊ­κό πε­ρή­φα­νο ΟΧΙ στο δη­μο­ψή­φι­σμα δεν επι­τρέ­πει στην κυ­βέρ­νη­ση να υπο­κύ­ψει στα εκ­βια­στι­κά τε­λε­σί­γρα­φα των δα­νει­στών.

 

Η συμ­φω­νία αυτή δεν είναι συμ­βα­τή με τις ιδέες και τις αρχές της αρι­στε­ράς, κυ­ρί­ως, όμως, με τις ανά­γκες των λαϊ­κών στρω­μά­των. Η πρό­τα­ση αυτή δεν μπο­ρεί να γίνει απο­δε­κτή από τον κόσμο και τα στε­λέ­χη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.

 

Ζη­τά­με την άμεση σύ­γκλη­ση της Κε­ντρι­κής Επι­τρο­πής και κα­λού­με τα μέλη, τα στε­λέ­χη και τους βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ να πε­ρι­φρου­ρή­σουν την ενό­τη­τα του κόμ­μα­τος, στη βάση των συ­νε­δρια­κών απο­φά­σε­ων και των προ­γραμ­μα­τι­κών μας δε­σμεύ­σε­ων.

 

Αγ­γε­λο­πού­λου Ελ­θί­να

 

Αγ­γε­λό­που­λος Βέ­νιος

 

Αζού­δης Θό­δω­ρος

 

Αθα­να­σιά­δης Πα­να­γιώ­της

 

Αμ­μα­να­τί­δου – Πα­σχα­λί­δου Λίτσα

 

Αξε­λός Λου­κάς

 

Βα­σι­λεί­ου Αντώ­νης

 

Βερ­γί­τσης Μι­χά­λης

 

Βλα­δι­μή­ρο­βιτς Μαρία

 

Βωβός Πα­να­γιώ­της

 

Γα­βρί­λης Γιώρ­γος

 

Δε­λη­μή­τρος Κώ­στας

 

Δερ­με­τζό­γλου Σοφία

 

Δια­κά­κη Μαρία

 

Δού­κας Γιάν­νης

 

Δού­λος Ορέ­στης

 

Ελ­λη­νιά­δης Στέ­λιος

 

Ζάν­νας Ζήσης

 

Ήσυ­χος Κώ­στας

 

Θα­νο­πού­λου Κα­τε­ρί­να

 

Θε­ο­δό­ση Αυγή

 

Θε­ο­δω­ρά­του Κα­τε­ρί­να

 

Θε­ο­δω­ρό­που­λος Γιώρ­γος

 

Κα­λο­μοί­ρης Γρη­γό­ρης

 

Κα­λύ­βης Αλέ­κος

 

Κα­ντα­ράς Τάσος

 

Κα­ρα­γε­ώρ­γος Βαγ­γέ­λης

 

Κα­ρα­γιαν­νό­που­λος Στα­μά­της

 

Κα­ρί­τζης Αν­δρέ­ας

 

Κερ­σα­νί­δης Στρά­τος

 

Κι­τσα­ντά Λίτσα

 

Κνή­του Κα­τε­ρί­να

 

Κο­δέ­λας Δη­μή­τρης

 

Κο­ντός Δη­μή­τρης

 

Κο­σμάς Πάνος

 

Κου­βε­λά­κης Στά­θης

 

Κρι­τσω­τά­κης Μι­χά­λης

 

Λά­μπρου Βύ­ρω­νας

 

Λά­μπρου Πάνος

 

Λα­πα­τσιώ­ρας Σπύ­ρος

 

Λά­σκος Χρή­στος

 

Λα­τζα­νά­κη Μαρία

 

Λα­φα­ζά­νης Πα­να­γιώ­της

 

Λε­ου­τσά­κος Στά­θης

 

Μά­λα­μα Κυ­ρια­κή

 

Μα­ντάς Μάκης

 

Μαρ­μα­τά­κης Κώ­στας

 

Μάρ­τα­λης Σω­τή­ρης

 

Μα­τσού­κα Χαρά

 

Μαυ­ρό­που­λος Τάσος

 

Μη­λιός Γιάν­νης

 

Μού­στος Μα­νώ­λης

 

Μπα­δο­γιάν­νης Άκης

 

Μπα­νιά Σοφία

 

Μπαρ­σέφ­σκι Μάνια

 

Μπε­λα­ντής Δη­μή­τρης

 

Μπί­στης Αλέ­ξαν­δρος

 

Μπό­λα­ρη Μαρία

 

Μπό­λας Μά­ξι­μος

 

Μπού­κας Κώ­στας

 

Μπου­λού­μπα­ση Άβα

 

Μπρέ­στα Μα­ρί­να

 

Να­θα­ναη­λί­δου Κων/να

 

Νι­κο­λα­κά­κης Γιώρ­γος

 

Νι­κο­λά­ου Νάγια

 

Ντα­βα­νέ­λος Αντώ­νης

 

Ου­ζου­νί­δου Ευ­γε­νία

 

Πα­πα­δά­τος – Ανα­γνω­στό­που­λος Δη­μο­σθέ­νης

 

Πα­πα­δό­γιαν­νη Σόφη

 

Πα­πα­δό­που­λος Χρή­στος

 

Πα­πα­μι­χα­λο­πού­λου Μαρία

 

Πα­πα­τρια­ντα­φύλ­λου Νίκος

 

Πα­τρι­κί­ου Έλενα

 

Πεπές Ζώης

 

Πι­λά­λης Βαγ­γέ­λης

 

Πορ­τά­λιου Ελένη

 

Πρι­μη­κή­ρης Βα­σί­λης

 

Πρω­το­νο­τά­ριος Γιάν­νης

 

Ρι­νάλ­ντι Ρού­ντι

 

Ρου­με­λιω­τά­κης Θε­ό­δω­ρος

 

Σα­που­νά Αγ­γέ­λι­κα

 

Σα­που­νάς Γιώρ­γος

 

Σαρ­ρής Μα­νώ­λης

 

Σουλ­τα­νί­δου Χρι­στί­να

 

Σπα­νού Δέ­σποι­να

 

Σπαρ­τι­νός Δη­μή­τρης

 

Σπη­λιο­πού­λου Μάγδα

 

Στρα­τού­λης Δη­μή­τρης

 

Συ­ρά­κου Σταυ­ρού­λα

 

Σω­τη­ρί­ου Ελένη

 

Ταυ­ρής Νίκος

 

Τζό­κας Σπύ­ρος

 

Τό­λιος Γιάν­νης

 

Τσέ­λου Ει­ρή­νη

 

Τσι­γώ­νιας Νίκος

 

Τσί­σο­βιτς Τόνια

 

Υδραί­ος Μι­χά­λης

 

Φο­ντά­νας Γιάν­νης

 

Φρα­γκια­δά­κη Μαρία

 

Φρά­γκου Λία

 

Φι­νά­λης Ερ­ρί­κος

 

Χα­ρα­λα­μπί­δου Δέ­σποι­να

 

Χα­ρί­σης Γιώρ­γος

 

Χα­τζηαρ­γυ­ρού Έρση

 

Χα­τζη­λά­μπρου Βα­σί­λης

 

Χα­τζη­σταυ­ρά­κη Μαρία

 

Χου­ντής Νίκος

 

Ψαρ­ρέα Έλενα

 

Ψυ­μού­λη Χρυ­σού­λα

Advertisements

Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Follow ΣΥΡΙΖΑ | ΕΥΔΑΠ on WordPress.com

Δώστε το email σας για να παρακολουθείτε τις καταχωρήσεις στο site

Μαζί με 1.644 ακόμα followers

Πρόσφατα σχόλια

Αλέξανδρος στο Πολύ μάγκες είμαστε
Βασίλης Τσόκαλης στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ…
Βασίλης Τσόκαλης στο Η Άντζελα Ντέιβις στις 11/12/1…
Διαχειριστής στο Χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο…
Διαχειριστής στο Απαιτείται δικαιοσύνη

ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • 96,087 hits

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

2ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ : Δημήτρης Στρατούλης eurogroup Kινητοποιήσεις SOSτε το νερό Έφη Αχτσιόγλου ΑΥΓΗ Αλέξης Τσίπρας Αναδρανιστάκης Ανακοίνωση Ανανδρανιστάκης Ανοιχτή Πόλη Απεργία Βίτσας Βενιζέλος Βουλή Βούλτεψη ΓΣΕΕ Γαβριήλ Σακελλαρίδης Γεωργιάδης Γιάννης Δραγασάκης ΔΕΗ ΔΕΘ ΔΕΚΟ Δίκτυο Συνδικαλιστών ΣΥΡΙΖΑ Δημοψήφισμα Δημόσια Περιουσία Δύναμη Ζωής ΕΛΒΟ ΕΛΠΕ ΕΛΤΑ ΕΡΤ ΕΥΑΘ ΕΥΔΑΠ Εργασιακές σχέσεις Θανάσης Καρτερός Ιδιωτικοποιήσεις ΚΚΕ Κρατική καταστολή ΜΜΕ ΜΜΕ, κανάλια, ειδήσεις Μανώλης Γλέζος Ν.Χουντής ΝΔ Νάσος Ηλιόπουλος ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ ΠΑΣΟΚ Παραγωγική Ανασυγκρότηση Προϋπολογισμός Ρένα Δούρου ΣΕΚΕΣ ΣΕΠΕ ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΔΑΠ Σαμαράς ΣτΕ Στέλιος Σταυρίδης Στουρνάρας Στρατούλης Συλλογικές Συμβάσεις ΤΑΙΠΕΔ Χρυσή Αυγή άρθρα διαπλοκή εκδήλωση επιστράτευση εργασιακά ιδιωτικοποίηση καθαρίστριες κυβέρνηση λεηλασία νερό συνδικάτα τράπεζες
Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: