Διαβάζετε το άρθρο...
Πολιτική, Χωρίς κατηγορία

NEO TAMEIO


Διάρκεια της Εταιρείας (99 έτη)
– Τα 99 έτη είναι συνήθης πρακτική για μεγάλους Οργανισμούς με μακροπρόθεσμους
στόχους.
– Ο λόγος για τον οποίο η διάρκεια της Εταιρείας είναι μεγαλύτερος από τη διάρκεια
του δανείου είναι γιατί ο στόχος της είναι ευρύτερος από τις κοντόφθαλμες
ιδιωτικοποιήσεις, όπως γινόταν στην περίπτωση του ΤΑΙΠΕΔ. Ο στόχος της
Εταιρείας είναι η διαχείριση και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με
μακροπρόθεσμη προοπτική, στα πλαίσια ενιαίας στρατηγικής, με στόχο την
ανάπτυξη.
– Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όσο πιο σύντομη είναι η διάρκεια ζωής της Εταιρείας,
και άρα όσο πιο σύντομα είναι αναγκασμένη να αποδώσει μέρος των εσόδων της
για την εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης δανειακής σύμβασης, τόσο μεγαλύτερη θα
είναι η πίεση για επιδίωξη βραχυπρόθεσμων εσόδων (ιδιωτικοποιήσεις για άμεσες
αποπληρωμές). Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να αποφύγουμε διευρύνοντας τον
ορίζοντα λειτουργίας της Εταιρείας, ώστε τα έσοδα να προκύψουν από σωστή
διαχείριση και όχι ιδιωτικοποιήσεις. Ίσως αυτό είναι που ενοχλεί την
αντιπολίτευση, ότι με ρητό τρόπο έχει γίνει σαφές στον νόμο (Άρθρο 190, παρ. 2α)
ότι «[…] η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (ο Υπουργός Οικονομικών) […].
Εγκρίνει, […] το στρατηγικό σχέδιο της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της
[…] που περιλαμβάνει τους όποιους στόχους αξιοποίησης ή ιδιωτικοποίησης της
Εταιρείας […]). Συνεπώς, οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση προτείνεται από τα
διοικητικά όργανα της Εταιρείας πρέπει να εγκριθεί από τον Υπουργό. Αυτό
αφορά, φυσικά και τις ΔΕΚΟ που εντάσσονται στο Ταμείο (θυμίζουμε: ΟΑΣΑ, ΟΣΥ,
ΣΤΑΣΥ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, ΟΑΚΑ) σχετικά με τις οποίες έχει παραχθεί αδιανόητη
παραπληροφόρηση. Οι ΔΕΚΟ αυτές δεν έχουν ενταχθεί στην Εταιρεία για
αποκρατικοποίηση.
– Υπενθυμίζεται ότι το σκέλος των εσόδων της Εταιρείας που πηγαίνει στην
απομείωση του χρέους αφορά μόνο τις υποχρεώσεις του ν. 4336/2015 (τρίτη
δανειακή σύμβαση). Μετά την κάλυψή τους, και συνεπώς για το υπόλοιπο της ζωής
της Εταιρείας, η λειτουργία του θα αφορά καθαρά αναπτυξιακούς στόχους
Όλη η περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου μπαίνει στο Ταμείο;
– Στην Εταιρεία δεν περνάει όλη η περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά ένα
μέρος της, ακίνητα του Υπουργείου Οικονομικών για τα οποία, πλέον, η ΕΤΑΔ θα
έχει την αρμοδιότητα να κάνει διοικητικές αποβολές. Στο άρθρο 188 ορίζονται οι
άμεσες θυγατρικές της Εταιρείας και στο παράρτημα «Δ» ορίζονται ποιες ΔΕΚΟ
περνάνε σε αυτό για διαχείριση –επαναλαμβάνουμε ότι πουθενά στον νόμο δεν
προβλέπεται πώληση των ΔΕΚΟ που μπαίνουν στο Ταμείο!
Ποια διαφορά έχει η αξιοποίηση από την ιδιωτικοποίηση;
– Τεράστια η διαφορά! Κατ’ αρχάς μιλάμε για μακροπρόθεσμη διαχείριση. Οι
ιδιωτικοποιήσεις είναι μόνο ένα από τα πολλά εργαλεία που έχει στη διάθεσής της
η Εταιρεία, και, επαναλαμβάνουμε, δεν μπορούν να αποφασιστούν χωρίς την
έγκριση του υπουργού.
2
– Το Στρατηγικό Σχέδιο της Εταιρείας εγκρίνεται από τον μοναδικό μέτοχο, δηλαδή το
Ελληνικό Δημόσιο, και περιλαμβάνει τις γενικές στρατηγικές κατευθύνσεις που
παρέχονται από τον Υπουργό Οικονομικών.
– Το μακροπρόθεσμο πλαίσιο εξασφαλίζει την αποφυγή «ξεπουλήματος».
Τα έσοδα αφενός συμβάλλουν στην απομείωση του χρέους, αφετέρου διοχετεύονται σε
επενδύσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της οικονομίας, σε αντίθεση με
ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα! Αυτό προβλέπεται ρητά στο Άρθρο 200 παρ.2 όπου αναφέρεται
ότι: «Ποσά τα οποία, […], χρησιμοποιούνται για επενδυτικούς σκοπούς μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους τύπους επενδύσεων:
(α) Επενδύσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας,
και
(β) Επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της».
Διοίκηση της Εταιρείας – Εποπτικό Συμβούλιο – Διοικητικό Συμβούλιο
– Ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση, δηλαδή ο Υπουργός
Οικονομικών (άρθρο 190, παρ.2).
– Η πλειοψηφία στο Εποπτικό Συμβούλιο (3/5) ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.
– Ο επικεφαλής (Πρόεδρος) του Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχει επιπλέον
αρμοδιότητες από τα υπόλοιπα μέλη. Δεν έχει διπλή ψήφο, και δεν έχει
διαφορετικό σκοπό πέρα από την τήρηση του στόχου και της αποστολής της
Εταιρείας.
– Και για τα δύο μέλη των θεσμών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού
Οικονομικών με δικαίωμα βέτο (άρθρο 191 παρ. 2.β).
Τι είναι / τι κάνει το Εποπτικό Συμβούλιο;
– Το Εποπτικό Συμβούλιο εποπτεύει τη λειτουργία της Εταιρείας. Δεν ασκεί την
διοίκησή της. Την Διοίκηση την ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου
επιλέγονται από το Εποπτικό Συμβούλιο μέσα από μια διαφανή διαδικασία.
– Ο Υπουργός Οικονομικών συμμετέχει στην επιλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου
σύμφωνα (άρθρο 192 παρ. 1) για να διασφαλίσει ότι το πρόσωπο που επιλέγεται
έχει τα χαρακτηριστικά της μακροπρόθεσμης οπτικής για την Εταιρεία και τα
περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε αυτή.
– Το Διοικητικό Συμβούλιο, το όργανο που διοικεί το Εταιρεία, υποχρεούται να
συζητήσει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής την ετήσια έκθεση που καταρτίζει
(άρθρο 192, παρ. 2ιβ). Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχεται από την Γενική
Συνέλευση, δηλαδή τον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 190).
– Το στρατηγικό σχέδιο της Εταιρείας εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών
(άρθρο 190, παρ. 2α).
– Ρητή αναφορά στο νόμο ότι οι ΔΕΚΟ θα επιδιώκουν τη διαβούλευση με τα
ενδιαφερόμενα μέρη των επιχειρήσεων (π.χ. καταναλωτές, εργαζόμενους).
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται από την Κομισιόν;
– Όχι. Η Εταιρεία είναι ελληνική, η διοίκησή της είναι ελληνική, εδρεύει στην Ελλάδα
και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
Θα γίνουν απολύσεις στις ΔΕΚΟ που θα μπουν στο Εταιρεία;
– Ούτε απολύσεις, ούτε αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων στις
ΔΕΚΟ που θα μπουν στο Εταιρεία. Αναφέρεται ρητά στον νόμο (άρθρο 197, παρ. 9).
3
Από τις ιδιωτικοποιήσεις θα πηγαίνει το 50% για το χρέος και το 50% για την ανάπτυξη.
Υποστηρίζουν ότι το Ταμείο θα επενδύει στα ίδια τα περιουσιακά του στοιχεία, από τα
χρήματα που θα εισπράττει, προκειμένου να ανεβαίνει η αξία τους και μετά θα τα
πουλά. Αποτελεί αυτό αναπτυξιακή πολιτική;
– Οι όποιες επενδυτικές αποφάσεις της Εταιρείας και των Θυγατρικών λαμβάνονται
σύμφωνα με την Επενδυτική Πολιτική της Εταιρείας, η οποία εγκρίνεται από το
Ελληνικό Δημόσιο.
– Οι επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι μόνο η μία πλευρά των
παρεχόμενων δυνατοτήτων. Η άλλη σημαντική πλευρά, η οποία σκοπίμως
αποσιωπάται, είναι οι επενδύσεις που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας και αφορούν σημαντικούς τομείς από πλευράς
κυβερνητικής πολιτικής, οι οποίοι εγκρίνονται από τον μοναδικό μέτοχο. Αλλά και
οι επενδύσεις στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποσκοπούν στην αύξηση
της αξίας τους, όχι μόνο για να πουληθούν, αλλά και για την αύξηση των εσόδων
από τη διαχείρισή τους και γενικότερα κάθε είδους αξιοποίηση.

Advertisements

Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Follow ΣΥΡΙΖΑ | ΕΥΔΑΠ on WordPress.com

Δώστε το email σας για να παρακολουθείτε τις καταχωρήσεις στο site

Μαζί με 1.904 ακόμα followers

Πρόσφατα σχόλια

Αλέξανδρος στο Πολύ μάγκες είμαστε
Βασίλης Τσόκαλης στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ…
Βασίλης Τσόκαλης στο Η Άντζελα Ντέιβις στις 11/12/1…
Διαχειριστής στο Χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο…
Διαχειριστής στο Απαιτείται δικαιοσύνη

ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • 98,218 hits

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

2ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ : Δημήτρης Στρατούλης eurogroup Kινητοποιήσεις SOSτε το νερό Έφη Αχτσιόγλου ΑΥΓΗ Αλέξης Τσίπρας Αναδρανιστάκης Ανακοίνωση Ανανδρανιστάκης Ανοιχτή Πόλη Απεργία Βίτσας Βενιζέλος Βουλή Βούλτεψη ΓΣΕΕ Γαβριήλ Σακελλαρίδης Γεωργιάδης Γιάννης Δραγασάκης ΔΕΗ ΔΕΘ ΔΕΚΟ Δίκτυο Συνδικαλιστών ΣΥΡΙΖΑ Δημοψήφισμα Δημόσια Περιουσία Δύναμη Ζωής ΕΛΒΟ ΕΛΠΕ ΕΛΤΑ ΕΡΤ ΕΥΑΘ ΕΥΔΑΠ Εργασιακές σχέσεις Θανάσης Καρτερός Ιδιωτικοποιήσεις ΚΚΕ Κρατική καταστολή ΜΜΕ ΜΜΕ, κανάλια, ειδήσεις Μανώλης Γλέζος Ν.Χουντής ΝΔ Νάσος Ηλιόπουλος ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ ΠΑΣΟΚ Παραγωγική Ανασυγκρότηση Προϋπολογισμός Ρένα Δούρου ΣΕΚΕΣ ΣΕΠΕ ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΔΑΠ Σαμαράς ΣτΕ Στέλιος Σταυρίδης Στουρνάρας Στρατούλης Συλλογικές Συμβάσεις ΤΑΙΠΕΔ Χρυσή Αυγή άρθρα διαπλοκή εκδήλωση επιστράτευση εργασιακά ιδιωτικοποίηση καθαρίστριες κυβέρνηση λεηλασία νερό συνδικάτα τράπεζες
Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: